วิธีการตรวจสอบ
1. เลือกพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบโดยคลิกบนแผนที่
ละติจูด   :
ลองจิจูด :

2. เลือกประเภทและความสูงของสิ่งปลูกสร้างที่ต้อง
การสร้างบนพื้นที่ดังกล่าว
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง:
ความสูงของสิ่งปลูกสร้าง:
3. คลิกปุ่มตรวจสอบ
Press Esc to close
 • เขตการปกครอง
     ระดับอำเภอ
     ระดับตำบล
 • นโยบายภาครัฐ
    กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
    ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ
    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
 • การใช้ที่ดิน
     พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
     พื้นที่ป่าไม้
     พื้นที่เกษตรกรรม
     พื้นที่น้ำ
     พื้นที่อื่นๆ
 • แหล่งน้ำ
    แหล่งน้ำบาดาล
    เส้นทางน้ำ
     สถานีตรวจวัดน้ำฝน
 • ระบบสาธารณูปโภค
     ถนน
     ท่อน้ำประปา
     สายส่งไฟฟ้า
 • แผนที่ขอบเขตของหญ้าทะเล
   แผนที่ขอบเขตของหญ้าทะเล
   ขอบเขตของหญ้าทะเล
   แผนที่ชนิดการปกคลุมของหญ้าทะเล
   หญ้าคาทะเล
   หญ้าใบมะกรูด
   หญ้าชะเงาเต่า
   แผนที่ชนิดการปกคลุมของหญ้าทะเล
   0-25%
   26-50%
   51-75%
   76-100%
 • สิ่งแวดล้อม
     คุณภาพน้ำ
     คุณภาพดิน
     คุณภาพอากาศ
 • ท่องเที่ยว
     ท่องเที่ยวชุมชน (Community-based tourism)
     ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural tourism)
     ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Eco tourism)
     ท่องเที่ยวธรรมชาติ
 • คุณภาพชีวิต
     คุณภาพชีวิต
     ข้อมูลรายได้
     ข้อมูลด้านสังคม
 • สถานที่สำคัญ
     สถานที่ราชการ
     โรงเรียน
     โรงพยาบาล
     วัด
     ศาลเจ้า
 • การใช้พลังงาน
     Green Building
     พืชปาล์มน้ำมัน
     พืชพลังงานอื่นๆ
     พืชพลังงานที่ไม่ใช้เป็นอาหาร
 • มอ.ภูเก็ต
     ขอบเขตพื้นที่
     เส้นถนน
     เส้นทางเดิน
     ตำแหน่งอาคาร

ตำบลเชิงทะเล
             ตั้งอยู่ที่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอถลาง ประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 22
กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 37.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,187.5 ไร่
                ทิศเหนือ          จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
                ทิศใต้             จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาอำเภอกะทู้
                ทิศตะวันออก     จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีและเทศบาลตำบลศรีสุนทร
                ทิศตะวันตก       จดทะเลอันดามัน
แบ่งเขตการปกครอง เป็น 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านเชิงทะเล , หมู่2 บ้านบางเทาใน , หมู่3 บ้านหาดสุรินทร์ , หมู่4 บ้านป่าสัก , หมู่4 บ้านในทอน , หมู่5 บ้านบางเทานอก , หมู่6 บ้านโคกโตนด
(อ้างอิงข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต)